Xmas 2014 -Dear-

category: Xmas

Dec.2014 release
skater: nanoka, reina, maki, chinatsu, tsukika, aoi, reia, manami
camera: hiroshige, midori, hideo, koji, naomi
editor: seiji
special thanks: akemi, yumi, kayoko, nami, yuko, harumi, seina, rinka


Contact Us