SOLID2

category: SOLID

Nov.2015 release
rider: yu-ki, kei, seina, naho, nanoka
camera: seiji
editor: seiji
special thanks: hideo, kenichi


Contact Us