FLAVA

category: OTHERS

http://www.youtube.com/watch?v=IKnYOhSBEdk

Jul.2013 release
rider: yuuki, sho, shun, waka, amane, naho, seina, nanoka, natsuki
camera & editor: seiji
special thanks: kazuhiro, mina, hideo, rinka, osamu, junko, naomi, hirobumi


Contact Us